Jaarverslag 2018 van Stichting Grunneger Sproak/Der Aa-theater

De buitenwereld heeft er weinig of niets van gemerkt, maar intern was 2018 voor
de betrokkenen bij het ongesubsidieerde Der Aa-theater en de Grunneger Sproak
een levendig, druk jaar. Het accent lag in dit jaar meer dan anders duidelijk op de
organisatie zelf, zoals versteviging van het bestuur, beter gezegd een duidelijker
bestuurscultuur en verbreding van de activiteiten. Hierbij werd gebruik gemaakt
van een notitie van Bertine Beugels, lid van het bestuur.
Tijd en aandacht was er ook voor een terugblik op de zeer geslaagde voorstellingen
van Uutdehoogte2 die veel nieuwe bezoekers richting Der Aa-theater brachten. Het
eindfeest in februari was bijzonder geslaagd.
Het was ook het jaar dat voorzitter Aaldrik Hovius afscheid nam. Hem werd tijdens
een bijzondere bijeenkomst in het theater veel lof toegezwaaid voor zijn inzet.
Tijdens de nieuwjaarsvisite werd het door Hovius in het Gronings vertaalde stuk
van Hugo Claus “Thuus” opgevoerd. Regie was in handen van Herman Hofstra,
eveneens al jaren betrokken bij de Grunneger Sproak en actieve vrijwilliger in het
theater. Hij vertrok later in het jaar.
Hovius werd opgevolgd door Joan Stam, met jarenlange ervaring in de politiek. Zij
was onder meer burgemeester van De Marne, hield zich ook bezig met de kwaliteit
van het Waddengebied. Haar aanpak om de bestuurscultuur te versterken, meer
aandacht te schenken ook aan de vrijwilligers en vooral duidelijke afspraken te
maken, werd met instemming ontvangen.
Eerder al was Robb Kauffmann met zijn jarenlange ervaring in het culturele,
(pop)muzikale veld het bestuur komen versterken.
Verschil van inzicht over de gekozen richting die het bestuur koos, beëindiging van
de theatergroep ook wegens geringe activiteit van de Grunneger Sproak, deed
Ankie Bours besluiten om afscheid te nemen.
Noodgedwongen werd aandacht en tijd vrijgemaakt voor gesprekken met de groep
vrijwilligers; de communicatie over en weer moest worden verbeterd.
In 2018 hield ook de werkgroep Laidjesfestival het voor gezien; overleg in het
bestuur leidde tot de conclusie dat het festival voor Groningse liedjes door moet
gaan. Er werd dus gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe werkgroep.
Het bestuur besteedde ook veel tijd aan de vraag of en hoe het 100-jarig bestaan
van de Grunneger Sproak in 2019 zou kunnen worden gevierd. Hiervoor werden
enkele gesprekken gevoerd met bureau Lameris , echter zonder resultaat. Het
bestuur besloot om op eigen kracht goede ideeën te gaan zoeken voor een passende
viering.

In 2018 zijn de tarieven voor zaalhuur aangepast, werd de afdeling horeca
geprofessionaliseerd. Er kwam een notitie over de plaats van het Der Aa-theater en
van de Grunneger Sproak in het culturele palet van de stad.
De verbreding van activiteiten werd niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk
geacht. We kwamen tot samenwerking met De Oosterpoort (inmiddels SPOT),
waardoor steeds vaker optredens in de sfeer Americana in het Der Aa plaatshebben.
Uit het overzicht van de reserveringen blijkt zoals verwacht dat de
theater/toneelactiviteit van de Grunneger Sproak verder teruggelopen is. Het
bestuur besteedt hier aandacht aan. Tegelijk zijn er meer muziekoptredens via de
Oosterpoort in de sfeer van pop, folk, blues en country.
Ook het jaarlijkse Eurosonic/Noorderslag was weer drukbezocht. Andere
activiteiten uit de lijst waren Popkoor Prestige, Vrouwenkoor, het Groot Groninger
Dictee, een avond met Groninger schrijvers, een politieke bijeenkomst, opnames
van (pop)zangeres Inge van Calkar, werktheater MOI, bijeenkomsten van de
studentnevereniging Albertus Magnus en dan de jaarafsluiting met Sugar Spin en
Lindy Hop.
Het bestuur besteedde noodgedwongen veel aandacht aan het gebouw; er kwam
met het oog hierop een commissie Technisch Beheer. Het plan om de
kantoorruimte aan de straatkant te gaan verhuren kreeg vaste vorm. Kan ook
worden gezien als welkome bron van inkomsten. De achterzaal wordt dan gebruikt
als ruimte voor een mobiel kantoor. Door het in de zomer plotseling overlijden van
de huurder van het appartement op nummer 11 moesten nieuwe huurders worden
gezocht; die zijn inmiddels ook gevonden. De afwikkeling na het overlijden ging
moeizaam.
Als orientatie op de toekomst is contact gezocht met architect Jurjen van der Meer
die de vraag welke mogelijkheden er zouden zijn voor een modernisering/renovatie
beantwoordde met een duidelijke schets van mogelijkheden. Een vervolg zal in
2019 plaatshebben.
Intussen werden de nodige reparatie-werkzaamheden uitgevoerd (zoals aan het
dak).